Sztabka Srebra

Złoto

PLN

Srebro

PLN
Shop

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego https://sztabkasrebra.pl/.
 2. Ogólne warunki handlowe regulują relacje między Sprzedawcą z jednej strony a Kupującym z drugiej strony. Wszystkie stosunki umowne zawierane są zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z Kodeksem Cywilnym.
 3. Klientowi nie wolno korzystać ze Sklepu Internetowego do żadnych czynności niezgodnych z prawem.
 4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż nowych i używanych wyrobów inwestycyjnych z metali szlachetnych takich jak srebro czy złoto.
 5. Cena metali szlachetnych i ich wyrobów uzależniona jest od aktualnych cen tych metali na międzynarodowych giełdach towarowych i wartości kursów walut.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.  Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
 7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby szyfrować dane, lecz nie gwarantuje stuprocentowej ochrony danych, dlatego Klient akceptuje ryzyko nieuprawnionego dostępu oraz wykorzystania danych wprowadzonych do Sklepu Internetowego lub przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Definicje:

1.         Sprzedawca –  firma DIKOM Dominik Gędzik. z siedzibą w Polsce (adres siedziby i adres do doręczeń ul. Pieszkowska 2, 25-601 Kielce ); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS []; NIP 657 143 40 31 adres poczty elektronicznej dkom1@interia.pl. Numer konta: 85 1050 1416 1000 0022 1627 5616.

2.          Klient – osoba fizyczna, która ukończyła osiemnasty rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu w celu zawarcia z Operatorem umowy sprzedaży.

3.         Sklep – serwis internetowy, działający pod adresem https://sztabkasrebra.pl/regulamin/ służący do sprzedaży Towarów za pomocą sieci Internet.

4.         Towar – przedmiot oferowany do sprzedaży przez Operatora.

§ 2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym 

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter (usługi te są nieodpłatne).

Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji i  kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez następujących danych klienta, adresu poczty elektronicznej, hasła, zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep Internetowy  oraz wyrażenie zgody na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie. Dostęp do Konta Klienta jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Klient, który pozostaje wyłącznie odpowiedzialny za wybór i właściwe zabezpieczenie hasła oraz loginu. Klient  ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do sprzedawcy.

§ 3. Zawieranie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient może złożyć Zamówienie wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Konta Klienta.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje drogą mailową. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia jest przedstawiana w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu Dostawy Zamówienia oraz formy płatności, jak również w podsumowaniu Zamówienia wysyłanym do Klienta przez Sprzedającego.
 5. Przed złożeniem Zamówienia, Klient może i powinien zapoznać się z udostępnionymi na stronie sklepu fotografiami Towarów oraz umieszczonymi obok nich opisami. Zawarte w ofercie zdjęcia produktowe mają charakter poglądowy, stan faktyczny sprzedawanych towarów może nieznacznie się różnić. 
 6. Zamówienia składane przez sklep internetowy www.sztabkasrebra.pl lub telefonicznie (numer +48 604 053 113) są wiążące i nie można ich anulować.
 7. Sprzedawca  wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury – na życzenie Klienta.
 8. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 9. Za miejsce zawarcia umowy przyjmuje się siedzibę sprzedawcy.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia z ważnych i niezależnych od niego powodów, takich jak np. zaprzestanie produkcji danego Towaru, wyczerpanie nakładu danego Towaru u producenta itp. W sytuacji odmowy realizacji Zamówienia Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego kwoty zapłacone przez Klienta w związku z Zamówieniem, które nie może być zrealizowane w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia
 11. Informacje o klientach są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej i UE – zgodnie z wytycznymi RODO. Zawierając umowę kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych w bazie sprzedawcy. Dostawca nie przekazuje danych osobowych klientów żadnej innej osobie. Wyjątkiem są przewoźnicy zewnętrzni, którym w minimalnym zakresie przekazywane są dane osobowe Klientów, co jest niezbędne do dostarczenia towaru.

§ 4. Metody płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

2.         W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.         Sprzedający zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, w tym także na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

§ 5. Dostawa towaru

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa dokonywana jest w jednej z form zaoferowanych w witrynie internetowej Sklepu, tj. za pośrednictwem serwisu Paczkomaty.pl, UPS oraz kurier InPost. Wybór formy dostawy należy do Klienta i odbywa się na jego koszt.
 2. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 60 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

§ 7. Brak uprawnienia Klienta do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z art. 38 punkt 2 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105. ), Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży ze względu na fakt, że ustalona za Towar cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 6. Reklamacja produktu

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza wobec Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia), za wyjątkiem odpowiedzialności za braki ilościowe, które Klient niebędący Konsumentem ma obowiązek zgłosić w terminie jednego dnia roboczego od dnia dostarczenia Towaru pod rygorem utraty prawa powoływania się na te braki. W stosunku do Klientów będących Konsumentami, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne na zasadach wynikających z art. 556 – 676 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

§ 8. Ochrona Prywatności

 1. Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781), koniecznych dla rejestracji w Sklepie Internetowym oraz do przetwarzania i wykonywania Zamówień. Osoby, których dane osobowe zostaną przekazane przez Klienta, mają prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient przyjmuje do wiadomości, że dokonanie płatności za Towary za pośrednictwem usług płatności elektronicznych może wymagać przekazania przez niego danych osobowych, co regulowane będzie postanowieniami regulaminu agenta rozliczeniowego
 2. Sprzedawca zbiera i przetwarza podane przez Klienta dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm. oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Do ich przetwarzania wymagana jest zgoda Klienta.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Dane osobowe Klienta są poufne i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom.

§ 9. Przepisy końcowe

 1. Właścicielem Sklepu jest Sprzedawca. Zabrania się kopiowania i przetwarzania treści zawartych w witrynie internetowej Sklepu bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5.  Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Operatorem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. .Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 02.05.2023r.
Image Newletter

REGISTER

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do wspierania Państwa doświadczeń na tej stronie, do zarządzania dostępem do Państwa konta oraz do innych celów opisanych w naszym dokumencie. privacy policy.